Paniniwala ng dating daan

[panoorin] T019-Sino ang founder ng Ang Dating Daan? [panoorin] T020-Kailan nagstart ang Ang Dating Daan at bakit Ang Dating Daan?[panoorin] T021-Ano ang pinagkaiba ng Ang Dating Daan sa ibang relihiyon samantalang iisa lang naman ang pinag-uusapan iyong tungkol sa Biblia?[panoorin] T045-Sapat na bang maniwala at sumampalataya sa kinagisnang relihiyon?

[panoorin] T026-Ano ang mga batayan ninyo na kayo ang tunay at tamang sektang dapat aniban?

[panoorin] T016-Maraming babae ang puwedeng ma-attract sa tulad ninyo. [panoorin] T017-Nasa Biblia ba ang salitang Ang Dating Daan?

[1][2] T018-Ano ang ibig sabihin ng Ang Dating Daan?

[panoorin] T013-Bakit ang mga naunang mangangaral na sinugo ng Dios ay binigyan ng kaloob na magpagaling ng maysakit at bumuhay ng mga patay?

Bakit kayo na isinugo Niya sa panahong ito ay hindi binigyan ng ganuong kaloob?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “paniniwala ng dating daan”

  1. There are Nugets both for Unity library and for Web API integration. This way a developer can inject application singletons, create request level, or transient objects. The only problem we have found is that there is no way you to inject Web API objects like using System. Here is an argument to the discussion of open source vs commercial projects: open source projects with rich community may benefit, as problems are detected promptly; while commercial projects risk to live with more unnoticed bugs.